فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٧٦: خون در دل هوا و هوس کرده ایم ما

خـــون در دل هــوا و هــوس کـــرده ایــم مــامنع سـگـان هرزه مـرس کـرده ایم مـامـردانـه از حـلـاوت هـسـتــی گـذشـتــه ایـماین شـهد را بـه کار مگس کرده…

خـــون در دل هــوا و هــوس کـــرده ایــم مــامنع سـگـان هرزه مـرس کـرده ایم مـا
مـردانـه از حـلـاوت هـسـتــی گـذشـتــه ایـماین شـهد را بـه کار مگس کرده ایم ما
چـون صبـح تـا ز مشـرق هسـتـی دمیده ایمجان در تن جهان بـه نفس کرده ایم ما
چـون بــر زبــان حـدیـث خـدا تـرسـی آوریـم؟تـرک قـدح ز بـیم عـسـس کرده ایم ما
مـهـر خـمـوشـی از لـب طـاقـت گـرفـتـه ایـمتـبـخـال را بـه ناله جـرس کـرده ایم ما
جـــا داده ایـــم در دل خـــود مـــور حـــرص راسـیمرغ را شـکـار مگـس کـرده ایم ما
دزدیـــــده ایـــــم در دل صـــــد چــــــاک آه رامرغ بـهشـت را بـه قفـس کرده ایم ما
در زیر چرخ یاری اگر هست بی کسی استپـر امتـحـان ناکس و کس کـرده ایم ما
صــائب حــریـف عــجــز هـم آواز نـیـســتــیـماز راه عجز نیست که بس کرده ایم ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج