فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٧٧٥: چون آفتاب و ماه نظر را بلند کن

چــون آفــتـــاب و مــاه نــظــر را بـــلــنــد کــنراهی که مشکل است ز همت سمند کنایـن راه دور بــیـش ز یـک نـعــره وار نـیـســتای کـمـتـر از سـپـنـد،…

چــون آفــتـــاب و مــاه نــظــر را بـــلــنــد کــنراهی که مشکل است ز همت سمند کن
ایـن راه دور بــیـش ز یـک نـعــره وار نـیـســتای کـمـتـر از سـپـنـد، صـدایـی بــلـنـد کـن
خـون می خـورد ز شـوق لقای تـو جـوی شیراز تـنـگـنـای نی سـفـری همـچـو قـنـد کـن
این کارخانه ای است که خون شیر می شودهـر چـیز نـاپـسـنـد تـو بـاشـد پـسـنـد کـن
ایـن نـاخــنـی کـه بــر جــگـر مـا فـشــرده ایاز بــهـر امـتــحـان بــه دل سـنـگ بــنـدکـن
ای آن کـه سـنگ را بـه نـظـر لـعـل مـی کـنیبــخــت مـرا بــه نـیـم نـظــر ارجــمـنـد کـن
از دســـت خـــود مــده طـــرف احـــتـــیــاط رااز گـرگ بــیـشـتـر، حـذر از گـوسـفـنـد کـن
نــقــد دو کــون در گــره آســتــیــن تـــوســتبـخـت بـلـنـد خـواهی، دسـتـی بـلـنـد کـن
هـر کـس بـه قـدر هـمـت خـود کـرد ریـزشـیصــائب تــو نـیـز دانـه دل را ســپــنــد کــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج