فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٧٤: گر به خوبی می بلافد لا نسلم لا نسلم

گـر بـه خـوبـی مـی بـلـافـد لـا نـسـلـم لـا نسـلـمکــانـدر ایـن مـکــتــب نـدارد کـر و فــری هـر مـعــلـممـتـهم شـو همـچـو یوسـف تـا در آن زنـدان درآی…

گـر بـه خـوبـی مـی بـلـافـد لـا نـسـلـم لـا نسـلـمکــانـدر ایـن مـکــتــب نـدارد کـر و فــری هـر مـعــلـم
مـتـهم شـو همـچـو یوسـف تـا در آن زنـدان درآییزانـک در زنـدان نـیـایـد جــز مــگــر بــدنـام و ظــالــم
جـای عـاقـل صـدر دیوان جـای مجـنون قـعـر زندانحبس و تهمت قسم عاشق تخت و منبر جای عالم
کم طمع شد آن کسی کو طمع در عشق تو بنددکم سخن شد آن کسی که عشق بـا او شد مکالم
پـنـجـه انـدر خـون شـیـران دارد آن شـیر سـمـاییغــمــزه خـــون خـــوار دارد غــم نــدارد از مــظــالــم
گـر بـگـویم ور خـموشـم ور بـجـوشـم ور نجـوشـماندر این فـتـنه خـوشـم من تـو بـرو می بـاش سـالم
مشک بـربـند ای سقا تـو گر چـه اندر وقت خوردنمـسـتــی آرد ایـن مـعـانـی حــیـرت آرد ایـن مـعـالـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج