فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧٤: از آب زندگی به شراب التفات کن

از آب زنـدگـی بــه شــراب الـتــفــات کــناز طـول عـمر صـلح بـه عـرض حـیات کندسـت و دل گشـاده عـنانگیر دولت اسـتز احـسان بـنای دولت خود بـا ثـبـات کنغ…

از آب زنـدگـی بــه شــراب الـتــفــات کــناز طـول عـمر صـلح بـه عـرض حـیات کن
دسـت و دل گشـاده عـنانگیر دولت اسـتز احـسان بـنای دولت خود بـا ثـبـات کن
غـافـل ز تـلـخـکـامی بـی حـاصـلـان مشـوشـیـریـن دهـان بـیـد بــه آب نـبــات کـن
از زخـم سـنـگ نیسـت در بـسـتـه را گـزیرروی گــشــاده را ســپــر حــادثــات کــن
از وضــع نـاگـوار جــهـان، دیـده را بــپــوشایـن خــار را گـل از عــدم الـتــفــات کــن
از عـمـر جـاودان، اثـر خـیـر خـوشـتـرسـتبــا آبــگــیـنــه صــلــح ز آب حــیـات کــن
بـیـهـوده نـقـد عـمـر مـکـن صـرف کـیـمـیـاپــایـنـده مـال فــانـی خــود از زکـات کـن
بــال و پــر نــهــال امــیــدســت نــوبــهــاردر وقــت، زیــنــهــار ادای صـــلــات کــن
در کـنـه ذات حــق نـرســد فــکــر دور گـردنـزدیـک راه خـود بــه خـیـال صـفـات کـن
شرط وصول حق ز خلایق گسستن استقــطــع امــیــد از هــمــه کــایـنــات کــن
تـا تـخته بـند جسم تو از هم نریخته استفـکـر ســفـیـنـه ای ز بــرای نـجــات کـن
تـا مهره ات ز ششـدر حـیرت شود خـلاصصائب به بی جهت رخ خود از جهات کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج