فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٧٣: هرگز تهی ز خون جگر نیست جام ما

هرگـز تـهی ز خـون جـگـر نیسـت جـام ماداغ اســت آفــتــاب ز مــاه تــمــام مـاآسـوده از خـمـار و ز خـوابــیـم بــی خـبــرمـســتــی چــشـم یـار نـدارد د…

هرگـز تـهی ز خـون جـگـر نیسـت جـام ماداغ اســت آفــتــاب ز مــاه تــمــام مـا
آسـوده از خـمـار و ز خـوابــیـم بــی خـبــرمـســتــی چــشـم یـار نـدارد دوام مـا
ما را نظـر بـه می نبـود، چـون دهان شـیراز خـون دشمن است می لعل فام ما
بــا نـیـسـتــی ز جـلـوه فـردوس فـارغـیـمدار فـنـاســت روضــه دارالـســلـام مـا
چـون می اگر چه تـلخ جـبـین اوفتـاده ایمسرچشمه نشاط جهان است جام ما
مـا را کـمند جـذبـه ز مجـنون رسـاتـرسـتلـیـلـی یـکــی بــود ز غــزالــان رام مـا
بـــــس آه گــــرم کـــــز دل دوزخ بـــــرآوردتـا پـخـتـه گـردد این ثـمـر نیم خـام مـا
عقلی که سرنوشت جهان است ابجدشمشـکل که سـربـرآورد از خـط جـام ما
گردیده است همچـو قدمگاه خـضر، سـبـزروی زمـین ز سـرو پـریشـان خـرام مـا
از بــیـدلــی کــنـنــد غــزالــان ز مــا حــذرورنه دعای جـوشـن صـیدسـت دام ما
مـانـنـد چــوب بــیـد، شــود در نـبــات گـمچـوب قفس ز طوطی شـیرین کلام ما
خـامـی و پـخـتـگـی و دگـر سـوخـتـن بـودما سوخـتـیم و پـخـتـه نگردید خـام ما
ایـن کـارخـانـه را دل مـا مـی بــرد بــه راهدارد فـلـک اگـر چـه بـه ظـاهر زمـام ما
چـون آفـتـاب از نـفـس گـرم عـمـرهاسـتصـائب دویـده اســت در آفـاق نـام مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج