فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧٣: تا دلبر خویش را نبینیم

تـا دلـبـر خـویـش را نـبـینـیـمجـز در تـک خـون دل نـشـینـیممـا بـه نـشـویم از نـصـیـحـتچـون گـمره عـشـق آن بـهینیمانــدر دل درد خـــانــه داریــمدرمـا…

تـا دلـبـر خـویـش را نـبـینـیـمجـز در تـک خـون دل نـشـینـیم
مـا بـه نـشـویم از نـصـیـحـتچـون گـمره عـشـق آن بـهینیم
انــدر دل درد خـــانــه داریــمدرمـان نـبـود چـو هـمـچـنـینـیم
در حـلقه عـاشـقـان قدسـیسـرحـلـقـه چـو گـوهر نـگـینـیم
حاشا که ز عقل و روح لافیمآتــش در مــا اگــر هــمــیـنــیـم
گر از عـقـبـات روح جـسـتـیمـسـتـانـه مـرو کـه در کـمـینیم
چـون فـتـنه نشـان آسـمانیمچـون اسـت کـه فـتـنـه زمـینیم
چـون ساده تـر از روان پـاکیمپــرنـقـش چـرا مـثــال چـیـنـیـم
پــژمـرده شــود هـزار دولــتمـا تـازه و تـر چـو یـاسـمـینـیـم
گـر مـتـهمیم پـیش هسـتـیانــدر تـــتــق فــنــا امــیــنــیــم
ما پـشـت بـدین وجـود داریمکـانـدر شــکـم فـنـا جــنـیـنـیـم
تـبـریـز بـبـین چـه تـاجـداریـمزان سر که غلام شمس دینیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج