فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٧٢: دل را به آتش نفس گرم آب کن

دل را بـــه آتـــش نـــفـــس گـــرم آب کـــنای غـافل از خـزان گل خـود را گلاب کنچون شعله خوش برآی به دلهای خونچکاننقل و شـراب خـویش ز اشک کبـاب کناز ع…

دل را بـــه آتـــش نـــفـــس گـــرم آب کـــنای غـافل از خـزان گل خـود را گلاب کن
چون شعله خوش برآی به دلهای خونچکاننقل و شـراب خـویش ز اشک کبـاب کن
از عـمر هر نفـس کـه بـه افـسـوس بـگـذردصبـح امید خـویش همان را حـساب کن
ویـرانــه را چــه فــرش بــه از نــور آفــتــاب؟تـعـمیر دل بـه سـاغـر چـون آفـتـاب کـن
در شیشـه کرده اسـت تـرا آسـمان چـو دیواین شیشـه خـانه را بـه دم گرم آب کن
بــر خــاطــر لـطــیـف بــزرگـان مـشــو گـرانلـنـگـر درین مـحـیط بـه قـدر حـبـاب کـن
تــنـهـائیـت مـبــاد بــه عـصــیـان کـنـد دلـیـراز خـود فـزون ز مـردم دیگـر حـجـاب کـن
شـمع از بـرای سـوخـتـن و راه رفتـن اسـتدل را نـداده انـد کـه بــالـیـن خـراب کـن
عـاجـز بـود ز حـفظ عنان دسـت رعشـه دارتا ممکن است توبه ز می در شباب کن
ایـن رنـگــهـای عــاریـتــی نـیـســت پــایـدارمـوی سـفـید را ز دل خـود خـضـاب کـن
پـیش فـلـک شـکـایـت شـبـهـای خـود مـبـرصـبــح از بــیـاض گـردن او انـتـخـاب کـن
بـی ابــر مـشـکـل اسـت تـمـاشـای آفـتـابصـــائب نــظـــاره رخ او در نــقـــاب کــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج