فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٧٢: دست فلک کبود شد از گوشمال ما

دسـت فـلک کبـود شـد از گوشـمال ماشوخـی ز سـر نهشت دل خـردسـال ماچـنـدیـن هـزار جـامـه بـدل کـرد روزگـارغـفـلـت نـگـر کـه رنـگ نگـردانـد حـال مـابــا آ…

دسـت فـلک کبـود شـد از گوشـمال ماشوخـی ز سـر نهشت دل خـردسـال ما
چـنـدیـن هـزار جـامـه بـدل کـرد روزگـارغـفـلـت نـگـر کـه رنـگ نگـردانـد حـال مـا
بــا آن کـه آفـتـاب قـیـامـت بــلـنـد شـدبــیـرون نــداد نــم، عــرق انــفــعــال مــا
چـون آفـتـاب سـرکـشـی ما زیاده شـدچـندان کـه بـیش داد فـلـک خـاکـمـال ما
عمر آنچنان گذشت که رو باز پس نکرددنـبــال خـود نـدیـد ز وحــشـت غـزال مـا
افـکـنـد روزگـار بــه یـکـبــار صـد کـمـنـداز شش جهت به گردن وحشی غزال ما
از سـیلی خـزان کـه ز رخ رنگ می بـردنگذاشـت بـاد سـرکشی از سـر نهال ما
خـال شـب از صـحـیفـه ایام مـحـو شـداز شـبــروی بــه تـنـگ نـیـامـد خـیـال مـا
صـائب هـزار حـیف کـه در مـزرع جـهـانشـد صـرف شـوره زار معـاصـی، زلـال ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج