فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧٧١: در سیر و دور می گذرد ماه و سال ما

در سـیر و دور مـی گـذرد مـاه و سـال مـاچـون گـردبــاد ریـشـه نـدارد نـهـال مـاذاتـی اسـت روشـنایی مـا همچـو آفـتـابنقصی نمی رسـد بـه کمال از زوال مادر…

در سـیر و دور مـی گـذرد مـاه و سـال مـاچـون گـردبــاد ریـشـه نـدارد نـهـال مـا
ذاتـی اسـت روشـنایی مـا همچـو آفـتـابنقصی نمی رسـد بـه کمال از زوال ما
در حــفـظ آبــرو ز حــبــابــیـم تــشـنـه تــراز آب خـضـر خـشـک بـرآید سـفـال مـا
خـون مـی کـند ز دیده روان نیش انـتـقـامخـاری اگـر بـه سـهو شـود پـایمـال مـا
گوهر فـشـاند گـرد یتـیمی ز روی خـویشاز دل بــرون نـرفــت غــبــار مـلــال مـا
پــشـت فـتـادگـی بــود ایـمـن ز خـاکـمـالدشمن چگونه صرفه بـرد از جـدال ما؟
صـد پــیـرهـن بــود بــه از آمـاس، لـاغـریاز آفــتـــاب نــور نــگــیــرد هــلــال مــا
عمری است تا ز خویش بـرون رفته ایم ماچون می شود غریب نباشد خیال ما؟
از بیم چشم چهره بـه خوناب شسته ایمچـون گل ز بـی غـمی نبـود رنگ آل ما
داریـم چـشـم آن کـه بــرآرد ز تــشـنـگـیصـحــرای حـشـر را عـرق انـفـعـال مـا
افغان که چون حنای شفق، صبح طلعتیرنگـین نـکـرد دسـت ز خـون حـلـال مـا
ســر جــوش عـمـر را گـذرانـدیـم در گـنـاهشـد صرف شـوره زار سـراسـر زلال ما
از قـرب مـردمـان ز حــق افــتــاده ایـم دوردر انـقــطــاع خــلـق بــود اتــصــال مـا
بـرگشتـنی است گر چه ز کوه گران، صداتــمــکــیــن او نــداد جــواب سؤال مــا
از گـوشـمـال، دسـت مـعـلـم کـبــود شـدشوخی ز سر نهشت دل خـردسال ما
پــیــش رخ گــشــاده دلــدار، مــی شــودپــیـچــیـده تــر ز زلـف زبــان سؤال مـا
صائب فغان که گشت درین بـوسـتـانسـراطــاوس وار بـــال و پــر مــا و بــال مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج