فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٧٠: امروز نیم ملول شادم

امـــروز نــیــم مـــلـــول شـــادمغـم را هـمـه طــاق بــرنـهـادمبـر سبلت هر کجا ملولی استگـر میر من اسـت و اوسـتـادمامـروز مـیـان بـه عـیش بـسـتـمروب…

امـــروز نــیــم مـــلـــول شـــادمغـم را هـمـه طــاق بــرنـهـادم
بـر سبلت هر کجا ملولی استگـر میر من اسـت و اوسـتـادم
امـروز مـیـان بـه عـیش بـسـتـمروبـــنــد ز روی مــه گــشــادم
امــروز ظــریــفــم و لــطــیــفــمگـویـی کـه مـگـر ز لـطـف زادم
یـاری کــه نــداد بــوســه از نــازاو بـوسه بـجـست و من ندادم
من دوش عجب چه خواب دیدمکــامــروز عــظــیــم بــامــرادم
گفتـی تـو که رو که پـادشـاهیآری که خوش و خجسته بادم
بـی ساقی و بی شراب مستمبـی تـخـت و کـلـاه کـیـقـبـادم
در مـن ز کـجـا رسـد گـمـان هـاسـبــحـان الـلـه کـجــا فـتــادم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج