فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٧٠: آشفتگی ز عقل پذیرد دماغ ما

آشـــفــتـــگــی ز عــقــل پـــذیــرد دمــاغ مــافـانـوس گـردبــاد شـود بــر چــراغ مـاچون خون مرده در گل سرخش نشاط نیستگـویا کـه ریخـت مـاتـمیی رنگ ب…

آشـــفــتـــگــی ز عــقــل پـــذیــرد دمــاغ مــافـانـوس گـردبــاد شـود بــر چــراغ مـا
چون خون مرده در گل سرخش نشاط نیستگـویا کـه ریخـت مـاتـمیی رنگ بـاغ ما
مــایــیــم و داغــی از جـــگــر گــل فــگــارتـــرناخن مبـادش آن که بـکاود بـه داغ ما
ای بـخـت ما بـه ظلمت شبـهای غم خـوشیمروغـن مـکـش ز ریـگ بـرای چـراغ مـا
انـجــام خــود در آیـنـه شـیـشـه دیـده اســتپـیـونـد تـاک مـی بــرد انـگـور بــاغ مـا
بــا آن کـه از شـکـسـتـه دلـی پــر نـمـی زنـدبـر گرد سرو شیشه تـذروست زاغ ما
صــائب ز جـــویــبـــار حـــیــا آب خـــورده ایــمخورشید چشم بسته درآید به باغ ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج