فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٦

ای شـهـنـشـه چــون غـلـامـانـت بــدر بــاز آمـدمعـیب مشـمر کـز درت من بـی هنر بـاز آمـدمدی بــرفــتــم کــز پــی فــردا مـگـر کــاری کــنـمچــون گــدا…

ای شـهـنـشـه چــون غـلـامـانـت بــدر بــاز آمـدمعـیب مشـمر کـز درت من بـی هنر بـاز آمـدم
دی بــرفــتــم کــز پــی فــردا مـگـر کــاری کــنـمچــون گــدا امــروز نـاگــاهـان بــدر بــاز آمــدم
صـولـجــان ارجــعـی زد در قـفـای مـن چــو گـویرو نـهـادم سـوی این مـیـدان بـسـر بـاز آمـدم
هر کجـا رفتـم غـمت پـیش از من آنجـا رفتـه بـودگـفـتـم از دسـت غـمـت این الـمفـر بـاز آمدم
گـرد بــازار جــهـان دکـان بــدکـان هـمـچـو سـیـمگـشـتـم و آخـر بـمـعـدن همـچـو زر بـاز آمـدم
اندر آن جـانب مـرا گـلـزار نزهت خـشـک گـشـتمـن بـبـوی ایـنـچـنـیـن گـلـهـای تـر بــاز آمـدم
از جــوار تــو کـه خــورشــیـد از تــو دارد نـور رویچـون هلالی رفـتـه بـودم چـون قـمر بـاز آمدم
من ازین دریا کـه موجـش گوهر افـشـاند چـو ابـرچـون بـخـاری رفتـه بـودم چـون مطر بـاز آمدم
بـــهــر ادراک مــعــانــی در نــگــارســتـــان دهــریـک بــیـک کـردم تــمـاشــای صـور بــاز آمـدم
گـنـج حـکـمـت بــوذ در هـر ذره زآن خـورشـیـدوارانــدر آن ویــرانــهــا کــردم نــظـــر بـــاز آمــدم
بــچـه عـنـقـا بــدم آنـجــا شـکـسـتــه پــر و بــالچـون دگـر بــارم بــرآمـد بــال و پــر بــاز آمـدم
مــدتــی در دامــگــاه خــاک بـــودم دانــه چــیــنیــاد(م) آمــد لــذت ایــن آبـــخــور بـــاز آمــدم
چون مگس آنجا بسی کردم دهان در تلخ و شورخـوشـتـر از شـیرین ندیدم وز شـکـر بـاز آمدم
شـکـرسـتـان تـرا چـون مـن مـگـس در خـور بــودزین سـوم راندی من از سـوی دگـر بـاز آمـدم
هـمـچــو مـنـج انـگـبــیـن در کـنـج بــودم مـنـزویچـون گـلـی دیـدم بــرافـراز شـجــر بــاز آمـدم
نــحــل بــی بــرگــم مــرا بــوی بــهـار آمــد ز تــوتــا بــسـازم انـگـبــیـن سـوی زهـر بــاز آمـدم
در ســفــر بـــا دیــگــران کــردم زیــان و نــزد تـــودر اقــامـت ســود دیـدم از ســفــر بــاز آمـدم
روزگـــاری بــــر ســـر ایـــن کـــوه بـــودم ابــــرواررفـتـم و بــر بــحـر و بــر کـردم گـذر بــاز آمـدم
حـامـل در بــود از مـهـر تــو دل هـمـچــون صـدفقطـره یی بـودم که رفـتـم چـون گهر بـاز آمدم
بـهـر یـعـقـوبــان نـابـیـنـای هـجـران چـون بـشـیـرسـوی کنعـان بـردم از یوسـف خـبـر بـاز آمدم
این که می گویم سـراسـر وصف حـال کاملسـتهرچه گفتم بهر خویش از خیر و شر باز آمدم
من چـو مجـنونان بـسـوی کـوی لیلی می شـدمتــا دوای خــود کــنــم دیـوانـه تــر بــاز آمــدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج