فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٦: جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد

جـان مـن و جـان تــو بــود یـکـی ز اتــحـاداین دو که هر دو یکیست جز که همان یک مبادفـرد چــرا شـد عـدد از سـبــب خــوی بــدز آتـــش بـــادی بـــزاد در…

جـان مـن و جـان تــو بــود یـکـی ز اتــحـاداین دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد
فـرد چــرا شـد عـدد از سـبــب خــوی بــدز آتـــش بـــادی بـــزاد در ســـر مــا رفـــت بـــاد
گشـت جـدا موج ها گـر چـه بـد اول یکـیاز ســـبـــب بـــاد بـــود آنـــک جـــدایـــی بـــزاد
جــام دوی درشــکــن بـــاده مــده بـــاد راچــون دو شـود پــادشــاه شـهـر رود در فـســاد
روز فضیلت گرفت زانک یکی شمع داشتهر طـرفی شـب ز عـجـز شـمع و چـراغـی نهاد
گر چـه ز رب العبـاد هر نفسی رحمتـستکـی بــود آن دم کـه رب مـانـد و فــانـی عــبــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج