فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٦٩: ما زنده به نور کبریاییم

مــا زنــده بــه نــور کــبــریــایـیـمبـیـگـانـه و سـخـت آشـنـاییمنفس است چو گرگ لیک در سربــر یـوسـف مـصـر بـرفـزایـیـممـه تـوبـه کـنـد ز خـویـش بـی…

مــا زنــده بــه نــور کــبــریــایـیـمبـیـگـانـه و سـخـت آشـنـاییم
نفس است چو گرگ لیک در سربــر یـوسـف مـصـر بـرفـزایـیـم
مـه تـوبـه کـنـد ز خـویـش بـینـیگـر مـا رخ خـود بـه مه نماییم
درســوزد پــر و بــال خــورشــیــدچـون ما پـر و بـال بـرگشـاییم
ایـن هـیـکـل آدم اســت روپــوشما قبـله جـمله سجـده هاییم
آن دم بـــنــگــر مــبــیــن تــو آدمتـا جـانـت بـه لـطـف درربـاییم
ابــلـیـس نـظـر جـدا جـدا داشـتپنداشت که ما ز حق جداییم
شـمس تـبـریز خـود بـهانه سـتماییم بـه حـسـن لطف ماییم
بــا خــلــق بــگــو بــرای روپــوشکـو شـاه کـریـم و مـا گـداییم
مـا را چــه ز شــاهـی و گــدایـیشـادیـم کـه شـاه را سـزاییم
محـویم بـه حـسن شمس تـبـریزدر مـحـو نـه او بـود نـه مـاییم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج