فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٦٨: ما شاخ گلیم نی گیاهیم

ما شـاخ گـلیم نی گـیاهیمما شیوه تر و تازه خواهیماشـکـوفـه بـاغ آسـمـانـیـمنقـل و می مجـلـس الهیمما جـوی نه ایم بـلـک آبـیمما ابـر نه ایم بـلـک ماهیملو…

ما شـاخ گـلیم نی گـیاهیمما شیوه تر و تازه خواهیم
اشـکـوفـه بـاغ آسـمـانـیـمنقـل و می مجـلـس الهیم
ما جـوی نه ایم بـلـک آبـیمما ابـر نه ایم بـلـک ماهیم
لوح و قـلـمیم نی حـروفـیمتیغ و علمیم نی سپـاهیم
هم خسته غمزه چو تیریمهم بـسـتـه طره سیاهیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج