فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٦٧: با اختیار حق چه بود اختیار ما؟

بــا اخـتـیـار حـق چـه بـود اخـتـیـار مـا؟بــا نـور آفـتـاب چـه بــاشـد شـرار مـا؟ای روشــنـان عــالـم بــالـا مـدد کـنـیـدشـایـد ز قـیـد سـنـگ بـرآیـ…

بــا اخـتـیـار حـق چـه بـود اخـتـیـار مـا؟بــا نـور آفـتـاب چـه بــاشـد شـرار مـا؟
ای روشــنـان عــالـم بــالـا مـدد کـنـیـدشـایـد ز قـیـد سـنـگ بـرآیـد شـرار مـا
از رنگ و بـوی عـاریه دامن کشـیده ایمچـون عنبـرسـت از نفس خـود بـهار ما
در تـنگنای کـوزه چـه لازم بـسـر بـریم؟دریـا بـه خـاک مـی تـپـد از انـتـظـار مـا
چـندین هزار خـانه دل می رسد بـه آبتــا از مــیــان گــرد بـــرآیــد ســوار مــا
در وصل و هجر کار دل ما تـپـیدن استدایـم بــه یـک قــرار بــود بــی قـرار مـا
دام و قفـس نماند درین طـرفه صـیدگاهتـا آرمیده شـد دل وحـشـت شـعـار ما
عاقل به پای خویش به زندان نمی رودای جـسم، روز حـشر مکش انتـظار ما
در ملک بـی زوال رضـا انقـلـاب نیسـتصائب یکی است فصل خزان و بهار ما
این آن غزل که مولوی روم گفتـه استآمــد بــهــار خــرم و نــامــد بــهـار مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج