فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٦٦: امروز رخ نشسته به خون جگر سخن

امـروز رخ نـشـسـتـه بــه خـون جـگـر سـخـناز صـلـب خـامـه آمـده بــا چـشـم تــر سـخـنهر نقطه شاهدی است که بـر صفحـه وجـودهـرگـز نـداشــت جــز گـره دل ث…

امـروز رخ نـشـسـتـه بــه خـون جـگـر سـخـناز صـلـب خـامـه آمـده بــا چـشـم تــر سـخـن
هر نقطه شاهدی است که بـر صفحـه وجـودهـرگـز نـداشــت جــز گـره دل ثــمـر ســخــن
روزی کـه از شــکـاف قـلـم چــشـم بــاز کـرددر خــاک تــیـره رفــت فـرو تــا کـمـر ســخــن
داغ سـتـاره سـوخـتـگـی داشـت بــر جـبـیـنروزی کـه شـد ز کـلک قـضـا جـلوه گر سـخـن
از بـس که رو بـه هر طـرفـی کرد و ره نیافـتاز شــرم، روی صــفـحــه نـدارد دگـر ســخــن
تـا کی الف بـه سـینه کـشـد کلک بـی گناه؟دنـدان ز نـقـطـه چـنـد نـهد بـر جـگـر سـخـن؟
در عــهــد ایـن ســیـاه دلــان آب جــوی شــدگـر داشـت آبــرویـی ازیـن پــیـشـتــر سـخــن
سـیـر آمـدم ز قـســمـت ایـام، تــا بــه چــنـدچون خامه حاصلم بود از خشک (و) تر سخن
از چــشـم اهـل هـنـد، ســخــن آفـریـن تــرمعـاجـز نیم چـو طـوطـی کـم حـرف در سـخـن
با شق خامه، شق قمر را چه نسبت است؟بــیـرون نـیـامـده اسـت ز شـق قـمـر سـخــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج