فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧٦٦: آمیخته است مستی ما با خمار ما

آمـیـخـتـه اسـت مـسـتـی مـا بــا خـمـار مـایکدست چون حناست خزان و بهار ماافغان که نیست سوخته ای در بساط خاککـز قـید سـنگ خـاره بـرآرد شـراب مـاجــز دی…

آمـیـخـتـه اسـت مـسـتـی مـا بــا خـمـار مـایکدست چون حناست خزان و بهار ما
افغان که نیست سوخته ای در بساط خاککـز قـید سـنگ خـاره بـرآرد شـراب مـا
جــز دیـده ســفــیـد دریـن تــیـره خــاکــدانصبـحـی دگر نداشـت شـب انتـظار ما
شــد تــوتــیـا و آب ز چــشـمـی روان نـکـرددر سـنگـلـاخ دهر دل شـیشـه بـار مـا
ز آزادگـی چــو سـرو دریـن بــوســتــانـسـراایـمــن ز بــرگــریـز بــود نــوبــهــار مــا
ما را ز بـخـت سـبـز چـه حـاصل، که از بـهارداغ اسـت قـسـمت جـگـر لـالـه زار ما
مهد صدف سفینه طوفان رسیده ای اسـتاز آبــــداری گــــهـــر شــــاهـــوار مـــا
از وحــشـت اسـت طـاقـت مـا بــی قـرارتــربــا ابــر هـمـرکـاب بــود کـوهـسـار مـا
رنـگـی ز گـوهـر تـو نـداریم، گـر چـه هسـتدلـچـسـب تـر ز گـرد یتـیمی غـبـار مـا
کثـرت حجـاب دیده حق بـین ما شده استدر گرد لشـکرسـت نهان شهسـوار ما
صـائب ز قـحـط جـوهـریـان در بــسـاط خـاکشـد آب ســبــز در گـهـر شـاهـوار مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج