فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٦٥: گر گمشدگان روزگاریم

گــر گــمــشــدگــان روزگــاریـمره یـافــتــگـان کــوی یـاریـمگــم گـــردد روزگـــار چـــون مــاگـر آتـش دل بـر او گـمـاریمنـی ســر مـانـد نـه عــقـل …

گــر گــمــشــدگــان روزگــاریـمره یـافــتــگـان کــوی یـاریـم
گــم گـــردد روزگـــار چـــون مــاگـر آتـش دل بـر او گـمـاریم
نـی ســر مـانـد نـه عــقـل او راگر ما سـر فـتـنه را بـخـاریم
این مرگ که خلق لقمه اوستیک لقمه کنیم و غم نداریم
تـــو غــرقــه وام ایــن قــمــاریمـا وام گــزار ایـن قــمـاریـم
جـانی مانده ست رهن این وامجـان را بـدهـیم و بـرگـزاریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج