فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٦٤: چند ای دل غمین به مداران گریستن؟

چـند ای دل غـمـین بـه مـداران گـریسـتـن؟عـیب اسـت قـطـره قـطـره ز دریـا گـریسـتـناز گریه خـوشـه های گهر چـید دسـت تـاکدارد دریـن حــدیـقــه ثــمــرهــ…

چـند ای دل غـمـین بـه مـداران گـریسـتـن؟عـیب اسـت قـطـره قـطـره ز دریـا گـریسـتـن
از گریه خـوشـه های گهر چـید دسـت تـاکدارد دریـن حــدیـقــه ثــمــرهــا گــریـســتــن
صــبــح امــیـد مـی دمــد از دیـده ســفــیـددارد در آســتــیـن یــد بــیـضــا گــریــســتــن
آرد نـفـس گـسـسـتـه بـرون صـبـح وصـل رابـا سـوز دل چـو شـمع بـه شـبـها گریسـتـن
از آه حـسـرت اسـت اگـر هسـت صـیقـلـیآن را کــه دل ســیـاه شــد از نـاگـریـســتــن
کــار دل شــکــســتــه پــر خــون مــن بــودچـون شـیشـه شـکسـتـه سـراپـا گریسـتـن
ایــن آب از فــشـــردن دل مــی شــود روانحـاصـل نـمـی شـود بــه تــمـنـا، گـریـسـتـن
ریـزش ســفــیـد مــی کــنـد ابــر ســیـاه راروشـن شـود دل از دل شـبــهـا گـریـســتــن
بــر اسـتــقـامـت نـظـر شـمـع شـاهـدسـتیـکـسـان بـه سـور و مـاتـم دنـیـا گـریـسـتـن
بـــا اشــک الــفــتــی کــه بـــود دیــده مــراطــفــل یــتــیــم را نــبــود بـــا گــریــســتــن
گلگون اشـک، تـشنه میدان وسـعت اسـتمجنون صفت خوش است به صحرا گریستن
بر فوت وقت هم بفشان یک دو قطره اشکتـا کـی بــه فـوت مـطـلـب دنـیـا گـریـسـتـن؟
بـعد از هزار سعی که بـی پـرده شد رخششـد دیـده را حــجــاب تــمـاشـا گـریـسـتــن
شــوریـده گـر چــنـیـن شــود اوضـاع روزگـاربــایــد بــه حــال مــردم دنــیــا گــریـســتــن
افسوس جان پـاک بـر این جسم بـی ثـبـاتبــر مـرگ خــر بــود ز مـسـیـحــا گـریـسـتــن
بـخـتـش همیشـه سـبـز بـود، هر که را بـوددر آسـتــیـن چــو شـمـع مـهـیـا گـریـسـتــن
زنـــگ هـــوس ز آیـــنـــه دل نـــمـــی بـــرداز چــشـم ســرمـه دار زلـیـخــا گـریـســتــن
بـی دخـل مـشـکـل اسـت کـرم، ورنه ابـر راسـهـل اســت بــا ذخــیـره دریـا گـریـسـتــن
نــم در دل مـــحـــیــط نــمـــانــد، اگـــر مــرابــایـد بــه قــدر خــنـده بــیـجــا گـریـســتــن
شــد شــمـع را دلــیـل بــه پــروانـه نـجــاتخـامـش بـه روز بــودن و شـبـهـا گـریـسـتـن
از چـشم زخـم، گوهر خـود را نهفتـن اسـتپـنـهـان شـکـفـتـه بــودن و پـیـدا گـریـسـتـن
چـون گریه اسـت عـاقـبـت هر شـکـفـتـگیبـا خـنـده جـمـع سـاز چـو مـیـنـا گـریـسـتـن
صـد پــیـرهـن عـرق ز خــجــالـت کـنـیـم روزصـائب شـبـی که فـوت شـد از ما گریسـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج