فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٦٤: در عشق قدیم سال خوردیم

در عشق قدیم سال خـوردیموز گـفـت حـسـود بـرنـگـردیـمزین دمدمه ها زنان بـتـرسـندبر ما تو مخوان که مرد مردیممــردانـه کــنـیـم کــار مــردانپــنـهـان نـک…

در عشق قدیم سال خـوردیموز گـفـت حـسـود بـرنـگـردیـم
زین دمدمه ها زنان بـتـرسـندبر ما تو مخوان که مرد مردیم
مــردانـه کــنـیـم کــار مــردانپــنـهـان نـکـنـیـم آنـچ کـردیـم
ما را تو به زرد و سرخ مفریبکز خـنجـر عـشـق روی زردیم
بـــر درد هـــزار آفـــریــن بـــادبــاقـی بــر مـا کـه یـار دردیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج