فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٦٣: مژگان او ز سنگ کند جوی خون روان

مژگان او ز سـنگ کند جـوی خـون رواناز سـنگ این خـدنگ کـند جـوی خـون روانآن بـلبـلم کـه دیدن بـال شـکـسـتـه اماز چشم سخت سنگ کند جوی خون رواناز ناخـن شک…

مژگان او ز سـنگ کند جـوی خـون رواناز سـنگ این خـدنگ کـند جـوی خـون روان
آن بـلبـلم کـه دیدن بـال شـکـسـتـه اماز چشم سخت سنگ کند جوی خون روان
از ناخـن شکستـه چـه آید، که این گرهالـمـاس را ز چــنـگ کـنـد جــوی خـون روان
رخسار او دو آتشه چون گردد از شرابیـاقــوت را ز رنــگ کــنــد جــوی خــون روان
زلـف مـسـلـسـل تـو ز بــسـیـاری گـرهشـمـشـاد را ز چـنگ کـند جـوی خـون روان
بـر هر زمین کـه بـگـذرد ابـرو کـمان منبـا قـد چـون خـدنـگ کـنـد جـوی خـون روان
از دیــده نــظــارگــیــان ســرو نــاز مــناز روی لــالـه رنـگ کــنـد جــوی خــون روان
دلـهـای پــیـنـه بــسـتـه ابــنـای روزگـاراز نـاخــن پــلــنـگ کــنـد جــوی خــون روان
بـا کشـتـی شـکـسـتـه ما تـا چـها کندبـحـری کـه از نهنـگ کـنـد جـوی خـون روان
فـریـاد دلـخــراش تــو صـائب ز روی درداز سـنـگ بـی درنگ کـنـد جـوی خـون روان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج