فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٦٣: عالم ختن شد از قلم مشکسود ما

عـالم خـتـن شـد از قـلم مشـکـسـود ماجـای تـرحم است بـه زخم حـسود مابــرهـان آدمـیـت مـا، قـدسـیـان بـسـنـدگـو شـعـلـه زاده ای ننماید سـجـود ماخــورشــ…

عـالم خـتـن شـد از قـلم مشـکـسـود ماجـای تـرحم است بـه زخم حـسود ما
بــرهـان آدمـیـت مـا، قـدسـیـان بـسـنـدگـو شـعـلـه زاده ای ننماید سـجـود ما
خــورشــیـد از کــدام افــق ســربــرآورد؟آفاق پر شده است ز گفت و شنود ما
خـوردیم بـس کـه سـیلی اخـوان روزگـارنـیـلـی شـد آب چـاه ز روی کـبــود مـا
صائب غنیمت است که در سنگلاخ دهرخـندید بـخـت سـبـز بـه روی کـبـود ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج