فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٦٣: آن عشرت نو که برگرفتیم

آن عــشــرت نــو کــه بـــرگــرفــتــیــمپــا دار کــه مـا ز ســر گـرفــتــیـمآن دلــــبـــــر خــــوب بـــــاخــــبـــــر رامست و خوش و بی خبر گرفتیم…

آن عــشــرت نــو کــه بـــرگــرفــتــیــمپــا دار کــه مـا ز ســر گـرفــتــیـم
آن دلــــبـــــر خــــوب بـــــاخــــبـــــر رامست و خوش و بی خبر گرفتیم
هـر لـحــظـه ز حــسـن یـوسـف خــودصـد مـصـر پـر از شـکـر گـرفـتـیـم
در خـــانـــه حـــســـن بـــود مـــاهــیرفـتـیـمـش و بــام و در گـرفـتـیـم
آن آب حــــــیـــــات ســــــرمــــــدی راچـون آب در ایـن جـگـر گـرفـتــیـم
چـــون گـــوشـــه تـــاج او بـــدیـــدیــممـسـتـانـه اش از کـمـر گـرفـتـیـم
هر نقش که بی وی است مرده ستاز بــهــر تــو جــانــور گــرفــتــیــم
هــــر جـــــانــــوری کـــــه آن نـــــدارداو را عــلــف ســقــر گــرفــتــیــم
هــر کــس گــهــری گــرفـــت از کـــاناز کـان هـمـه سـیـمـبـر گـرفـتـیم
از تـــــابـــــش نـــــور آفـــــتـــــابـــــیچـون مـاه جـمـال و فـر گـرفـتـیـم
شــمـس تــبــریـز چــون ســفــر کــردچـون مـاه از آن سـفـر گـرفـتــیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج