فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٦٢: ناآمده سیل تر شدستیم

ناآمـده سـیل تـر شـدسـتـیمنـارفـتـه بـه دام پـای بــسـتـیـمشـطـرنـج ندیده ایم و مـاتـیمیک جرعه نخورده ایم و مستـیمهمچون شکن دو زلف خوباننـادیده مـصـاف…

ناآمـده سـیل تـر شـدسـتـیمنـارفـتـه بـه دام پـای بــسـتـیـم
شـطـرنـج ندیده ایم و مـاتـیمیک جرعه نخورده ایم و مستـیم
همچون شکن دو زلف خوباننـادیده مـصـاف مـا شـکـسـتـیم
مـا سـایـه آن بــتــیـم گـویـیکـز اصـل وجـود بــت پـرسـتـیـم
ســایـه بــنـمـایـد و نـبــاشـدما نیز چو سایه نیست هستیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج