فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٦١: چرخ مقوس است ترا خانه کمان

چــرخ مــقــوس اســت تــرا خــانـه کــمــانبـگذر چـو تـیر راست ز کاشانه کماندسـت از سـتـم بـدار کـه در هر گـشـاد تـیرشیون بـلند می شـود از خـانه کمانت…

چــرخ مــقــوس اســت تــرا خــانـه کــمــانبـگذر چـو تـیر راست ز کاشانه کمان
دسـت از سـتـم بـدار کـه در هر گـشـاد تـیرشیون بـلند می شـود از خـانه کمان
تـن در مـده بـه عـجـز کـه در قـبـضـه جـهـانگردد کباده، نرم چو شد شانه کمان
مـگـذر ز حـرف راسـت کـه از تــیـر نـی بــودوقـت مـصـاف نـعـره شـیرانـه کـمـان
بــاران تــیـر چــون نـکـنـد خــانـه هـا خـراب؟کز روی اوسـت هاله مه خـانه کمان
ایمن مشو ز خصم که در پشت کردن استهنگـام جـنگ، حـملـه مردانه کـمـان
صـائب نـکـرده راس دل خـویـش را چـو تــیـرزنـهار پـا بـرون مـنـه از خـانـه کـمـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج