فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٦١: دود از نهاد خلق برآرد گزند ما

دود از نــهــاد خـــلــق بـــرآرد گــزنــد مــاافـتـد بـه کـار شـعـلـه گـره از سـپـند مادل بــر نـگـارخـانـه صـورت نـبــسـتــه ایـماز شــیـر مـاهـتــا…

دود از نــهــاد خـــلــق بـــرآرد گــزنــد مــاافـتـد بـه کـار شـعـلـه گـره از سـپـند ما
دل بــر نـگـارخـانـه صـورت نـبــسـتــه ایـماز شــیـر مـاهـتــاب شــود آب، قـنـد مـا
هرگز چنان نشد که درین دشت پر شکاردسـت افـکند بـه گردن صـیدی کـمند ما
یـک گـام بــر مـراد دل خــود نـرفــتــه ایـمدر دست گمرهی است عنان سمند ما
بـی طـاقـتـان هـلـاک نـسـیم بـهـانـه انـداز مـاهـتـاب سـوخـتـه گـردد سـپـنـد مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج