فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٦١: ای جان لطیف و ای جهانم

ای جــان لــطــیـف و ای جــهــانــماز خـواب گـرانـت بـرجـهانمبــی شــرم و حــیـا کـنـم تــقـاضــادانی کـه غـریم بـی امـانمگــر بـــر دل تـــو غـــبـــ…

ای جــان لــطــیـف و ای جــهــانــماز خـواب گـرانـت بـرجـهانم
بــی شــرم و حــیـا کـنـم تــقـاضــادانی کـه غـریم بـی امـانم
گــر بـــر دل تـــو غـــبـــار بـــیــنــماز اشک خـودش فرونشانم
ای گـلـبــن جــان بــرای مـجــلـسبگرفته امت که گل فشانم
یـک بــوسـه بــده کـه انـدر ایـن راهمن بـاج عقیق می ستـانم
بسیار شب است کاندر این دشتمـن از پـی بــاج راهـبــانـم
شـب نـعـره زنـم چــو پــاسـبــانـانچـون طـالـب بــاج کـاروانـم
هـمــخــانـه گــریـخــت از نــفــیـرمهمسـایه گریست از فغانم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج