فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٦٠: خون دل است باده گلفام عاشقان

خــون دل اسـت بــاده گـلـفـام عـاشـقـانچــون لـالـه داغـدار بــود کـام عــاشــقـانگلبـانگ عـاشـقـان ز ثـریا گذشـتـه اسـتگردون چـگونه حـلقـه کند نام عـ…

خــون دل اسـت بــاده گـلـفـام عـاشـقـانچــون لـالـه داغـدار بــود کـام عــاشــقـان
گلبـانگ عـاشـقـان ز ثـریا گذشـتـه اسـتگردون چـگونه حـلقـه کند نام عـاشـقـان؟
موجی است ماه عید ز بـحر نشاط عشقچون صبـحدم شکفتـه بـود شام عاشقان
شـــد ذره ذره ســـاغـــر زریـــن آفـــتـــابدر عین گردش است همان جام عاشقان
یـاقـوت رنـگ بــاخـت ز سـرمـای حـادثـاتسـرخ اسـت همچـنان رخ گلفام عاشقان
ســیـمــرغ عــقــل را بــه نــظــر درنـیـاوردهـر جـا بـسـاط پـهن کـنـد دام عـاشـقـان
مـانـنـد داغ لــالــه نـمـایـد ســیـه گــلـیـمخـورشـیـد بــر صـحــیـفـه ایـام عـاشـقـان
انــگــشـــت زیــنــهــار بـــرآورد ز آه گـــرمصـحـرای مـحـشـر از اثــر گـام عـاشـقـان
عشق از جواب خشک تسلی نمی شودروغـن ز ریگ می کـشـد ابـرام عـاشـقـان
صائب دهان نشستـه بـه آتـش چو آفتـابزنـهـار بــر زبــان نـبــری نــام عــاشــقــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج