فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٥

عـشـق تـمـکـین بـود بـتـمکـین دردم تـمـکـیـن مـزن بـتـلـویـن درچـون زادراک خـود حـقیقت عشقبـسـت بـر دیده جـهـان بـین دربـنگر امروز تـا چـه شور و شرستا…

عـشـق تـمـکـین بـود بـتـمکـین دردم تـمـکـیـن مـزن بـتـلـویـن در
چـون زادراک خـود حـقیقت عشقبـسـت بـر دیده جـهـان بـین در
بـنگر امروز تـا چـه شور و شرستاز مـجـازش بـویـس ورامـیـن در
گـر بــخـواهـد عـروس عـشـق تـرادر جــهـانـت رود بــکــابــیـن در
تــرک مـلـک کـیـان بــبــایـد گـفـتخـسروان را بـعشق شیرین در
هـسـت بـیرون ز هفـت بـام فـلـکخـانه عـشـق را نخـسـتـین در
تــا تـرا خـانـه زیـر ایـن بــام اسـتنـگــشــایـنـد بــر دلــت ایـن در
مطلب عشق را ز عقل که نیستمــعــنـی فــاتــحــه بآمــیـن در
حـق شناسی ز فلسـفه مشناسدانـه در مـجــو بــســرگــیـن در
ای تـــو در زیـــر جـــامـــه مـــردانچـون نـجـاسـت بـجـام زرین در
رو کـه هسـتـی تـو انـدرین خـرقـههمچو کردی بشعر پشمین در
بـــودی آیـــیـــنـــه جـــمـــال آلـــهزنگ خـوردی بـجـای تـمکین در
چــشـمـه خـضـر بــوذی از پــاکـیتـیره گشتی بـحوض خاکین در
عشق ورزی و دوسـت داری جـانکفر بـی شک خلل بـود دین در
بـت پـرسـتـی همی بـکعبـه درونزند خـوانی همـی بـیاسـین در
هسـتـی تـو و عشـق هر دو بـهمالــمــوتــی بــود بــقــزویــن در
عـقـل را کـوسـت در ولـایـت خــودشـهـسـواری بــخــانـه زیـن در
زالکی دان بـدسـت رستـم عشقروبـهی دان بـچـنگ گـرگـین در
ای زهــر ره بـــحــضــرت تـــو دریبــا تــو بــاز آیـم از کـدامـیـن در
دل ز خـود بــر گـرفـتــم و بــتـو دادزدم آتـش بــجـان غـمـگـیـن در
تـا چـو پـشـت زمین مـعـرکـه شـدروی زردم بــاشــک رنـگـیـن در
مـردم دیـده رگ گــشــودســتــنـدراست گویی بـچشم خونین در
حـسـن چـون جـلـوه کـرد از رویـیخـویشتـن را بـزلف مشکین در
بـهـر فـردای خـویش عـاشـق دیـدروی محـنت بـخواب دوشین در
گـل چــو بــنـمـود روی گـو بــلـبــلخـواب را خــار نـه بــبــالـیـن در
مـثــل مـا و تــو و قـصــه عــشــقبـشنو و بـاز کن ز تـحـسـین در
ذکــر فــرعـــون دان بـــطـــاهــا درقـصــه مـوردان بــطـاســیـن در

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج