فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٥: چون ترا مسکن میسر شد تزیین مباش

چـون تـرا مـسـکـن مـیـسـر شـد تـزیـیـن مـبــاشتـخـتـه کـز دریـا تـرا بـیـرون بـرد رنـگـیـن مـبـاشدیده بـد مـی کـشـد رنـگـین لـبـاسـان رابـه خـونشـمـع …

چـون تـرا مـسـکـن مـیـسـر شـد تـزیـیـن مـبــاشتـخـتـه کـز دریـا تـرا بـیـرون بـرد رنـگـیـن مـبـاش
دیده بـد مـی کـشـد رنـگـین لـبـاسـان رابـه خـونشـمـع مـارا جـامـه فـانـوس گـو رنـگـین مـبـاش
افـســر زریـن ســر خــورشــیـد رادر کـارنـیـســتداغـدار عـشـق راگـو شـمـع بـربــالـیـن مـبـاش
تــخــم قــابــل در زمـیـن پــاک گـوهـر مـی شــودوقـت صـبـح صـافـدل بـی گـریه خـونـین مـبـاش
بـــرگــریــزان کــرم رانــوبـــهــاران درقــفـــاســـتتــاگـلـی در بــاغ داری مـانـع گـلـچـیـن مـبــاش
پــرده بــیـنـش نـگــردد مــوشــکــافــان رالــبــاسهمچـو شیادان نهان در خـرقه پـشـمین مبـاش
از گرانقدری است هر مطلب که دیر آید به دستاز تـهی بـر گشـتـن دسـت دعـا غمگین مبـاش
نــیـســت در بــنــد زر و آهــن تــفــاوت ،زیـنــهــارتـامیسـر می شـود در قـید مـهر و کـین مـبـاش
گـر طـمـع داری کـه صـائب ازخــدابــیـنـان شــویخودپسند و خود نما و خود سرو خودبین مباش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج