فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٥: هرکس از عشق می زند نفسی

هرکس از عشق می زند نفسیعاشق تو بجز تو نیست کسیشـکـرسـتـان حـسـنـی و مـایـیـمشکرسـتـان حـسـن را مگسینـظــری ســوی مـا گــدایـان کــنکندرین حـسـرتـند خـ…

هرکس از عشق می زند نفسیعاشق تو بجز تو نیست کسی
شـکـرسـتـان حـسـنـی و مـایـیـمشکرسـتـان حـسـن را مگسی
نـظــری ســوی مـا گــدایـان کــنکندرین حـسـرتـند خـلق بـسی
در دل هـرکــســی ز تــو ســوزیدر سـر هـریکـی ز تـو هـوسـی
از پــی صــیـد مــا مـیـفــکــن دامکـه ز دسـت تـویم در قـفـسـی
شـرمـسـارم کـه بـهر خـدمـت تـوجز بـجانیم نیست دست رسی
ای کـه در پــیـش تـیـز مـی رانـییکـدم اندیشـه کن ز بـازپـسـی
بــتـو پــیـوسـت سـیـف فـرغـانـینـتــوانـم جــدا شـدن نـفـســی
بــبــرد بــا خـودش بــبــسـتـانـهـاخویشتـن چـون بآب داد خسی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج