فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٥: جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید

جــامـه سـیـه کـرد کـفـر نـور مـحـمـد رسـیـدطـبــل بــقـا کـوفـتـنـد مـلـک مـخـلـد رسـیـدروی زمـیـن سـبــز شـد جـیـب دریـد آسـمـانبــار دگـر مـه شـکـا…

جــامـه سـیـه کـرد کـفـر نـور مـحـمـد رسـیـد طـبــل بــقـا کـوفـتـنـد مـلـک مـخـلـد رسـیـد
روی زمـیـن سـبــز شـد جـیـب دریـد آسـمـان بــار دگـر مـه شـکـافـت روح مـجــرد رســیـد
گشـت جـهان پـرشـکـر بـسـت سـعـادت کمر خــیـز کـه بــار دگـر آن قـمـریـن خــد رسـیـد
دل چـو سـطـرلـاب شـد آیـت هـفـت آسـمـان شـرح دل احــمـدی هـفـت مـجــلـد رســیـد
عقل معقل شـبـی شـد بـر سـلطـان عـشـق گـفـت بــه اقـبــال تـو نـفـس مـقـیـد رسـیـد
پـیک دل عـاشـقـان رفـت بـه سـر چـون قـلـم مـژده هـمـچـون شـکـر در دل کـاغـد رسـیـد
چــنـد کـنـد زیـر خـاک صـبــر روان هـای پــاک هـیـن ز لـحـد بــرجـهـیـد نـصـر مؤیـد رسـیـد
طـبــل قـیـامـت زدنـد صـور حــشـر مـی دمـد وقـت شـد ای مردگان حـشـر مجـدد رسـید
بـعـثـر ما فـی القـبـور حـصـل ما فـی الـصـدور آمــد آواز صــور روح بـــه مــقــصــد رســـیــد
دوش در اســتــارگـان غــلـغــلـه افـتــاده بــود کز سـوی نیک اخـتـران اخـتـر اسـعـد رسـید
رفت عـطـارد ز دسـت لوح و قلم درشـکسـت در پی او زهره جست مست به فرقد رسید
قرص قمر رنگ ریخت سوی اسد می گریخت گفتـم خـیرست گفت سـاقی بـیخـود رسید
عـقـل در آن غـلغـله خـواسـت کـه پـیدا شـود کودک هم کودکست گو چه بـه ابـجد رسید
خـیز که دوران ماسـت شاه جـهان آن ماست چـون نظرش جـان ماسـت عمر مؤبـد رسید
سـاقی بـی رنگ و لاف ریخـت شراب از گزاف رقـص جـمـل کـرد قـاف عـیش ممـدد رسـید
بــاز ســلـیـمـان روح گـفــت صــلـای صــبــوح فــتــنـه بــلـقــیـس را صــرح مـمـرد رســیـد
رغــم حــســودان دیــن کــوری دیــو لــعــیــن کـحـل دل و دیـده در چــشـم مـرمـد رسـیـد
از پــی نــامــحــرمــان قــفــل زدم بــر دهــان خـیـز بـگـو مـطـربـا عـشـرت سـرمـد رسـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج