فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٥٩: یاقوت کهربا شود از آه سرد ما

یــاقــوت کــهــربـــا شـــود از آه ســـرد مــاایـوب را کــنــد کــمــری، بــار درد مــاچـون پـیش طاق همت خـود را کنیم نقشگـردون نمی شـود صـدف لـاجـور…

یــاقــوت کــهــربـــا شـــود از آه ســـرد مــاایـوب را کــنــد کــمــری، بــار درد مــا
چـون پـیش طاق همت خـود را کنیم نقشگـردون نمی شـود صـدف لـاجـورد مـا
بــرگ خـزان زمـیـن ادب بـوسـه مـی دهـدپــیـش دل رمـیـده و رخــســار زرد مـا
افـتــادگـی در آب و گـل مـا سـرشـتــه انـدبـاشد چو نقش پـای زمین گیر گرد ما
در رزمـگـه بـرهنه چـو شـمـشـیر می رویمدر دست دشمن است سلاح نبرد ما
صائب به حیرتم، که گرفته است چون قراردر کـوچـه بـند زلف، دل هرزه گرد ما؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج