فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٥٨: بیگانگی شده است ز عالم مراد ما

بــیـگـانـگـی شــده اســت ز عــالـم مـراد مـایادش بـه خیر، هر که نیفتد بـه یاد ما!چون صبح، جیب و دامن عالم پر از گل استاز بــاغ دلـگـشـای جـبــیـن گـش…

بــیـگـانـگـی شــده اســت ز عــالـم مـراد مـایادش بـه خیر، هر که نیفتد بـه یاد ما!
چون صبح، جیب و دامن عالم پر از گل استاز بــاغ دلـگـشـای جـبــیـن گـشـاد مـا
کـیـفـیـتـش ز بــاده لـعـلـی اسـت بــیـشـتـرخونی که می خورند حریفان به یاد ما
بـا نـامـرادی از همـه کـس زخـم مـی خـوریمای وای اگـر سـپــهـر رود بــر مـراد مـا
افـسـرده تــر ز آتـش طـوفـان رسـیـده اسـتبـــازار روزگــار ز جــنــس کــســاد مــا
ما را کـسـی که سـر بـه بـیابـان عـشـق دادآمـــاده کـــرد از دل صـــدپـــاره زاد مــا
رمـزیـم هـمـچـو خـط بـنـاگـوش سـر بـه سـرهـر طـفـل نـورسـیـده نـدارد سـواد مـا
صـائب اگـر چـه بـاده مـا نـیـسـت غـیـر خـوناز نـه سـپـهر مـی گـذرد نـوش بـاد مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج