فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٥٧: ز نقش چپ رود آب سیه به جوی نگین

ز نقش چپ رود آب سیه به جوی نگینز نـقـش راسـت نـگـردد سـیـاه روی نـگـیـنگهر اگر چـه عـزیزسـت هر کجـا بـاشـدبــود بــه خـانـه خـود بــیـش آبــروی نـگـیـ…

ز نقش چپ رود آب سیه به جوی نگینز نـقـش راسـت نـگـردد سـیـاه روی نـگـیـن
گهر اگر چـه عـزیزسـت هر کجـا بـاشـدبــود بــه خـانـه خـود بــیـش آبــروی نـگـیـن
بـلـند نامی غـربـت زیاده از وطـن اسـتکه پـشـت نقش بـود در نگین بـه روی نگین
نـیـاز خـود نـبـرد پـیش غـیـر، پـاک گـهـربــود بــه آب رخ خـویـشـتــن وضـوی نـگـیـن
ز قـرب، رزق نگردد نصـیب بـی قسـمتکه هسـت در جـگر آب خـشک، جـوی نگین
تـوان بـه زحـمـت بـسـیار نـامـدار شـدنکه پشت خاتم خم شد به جستجوی نگین
ز بـخـت تـیـره نـتـابـنـد نـامـجـویـان رویکـه گـردد از سـیهی راسـت گفـتـگوی نگین
خـیال لـعـل تـو هم می رود ز دل بـیروناگــر رود ز نــگــیــن خـــانــه آرزوی نــگــیــن
ز آرزو دل مـا ســاده مـی شــود صـائببـه دسـت محـو شود نقش اگر ز روی نگین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج