فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٧٥٦: من اشتر مست شهریارم

مــن اشــتــر مــســت شــهـریـارمآن خــایـم کــز گـلـو بــرآرمچــون گـلـبــن روی اوسـت خــویـماشـکـوفـه مـن بــود نـثـارمچــون بــحــر اگــر تــرش کــ…

مــن اشــتــر مــســت شــهـریـارمآن خــایـم کــز گـلـو بــرآرم
چــون گـلـبــن روی اوسـت خــویـماشـکـوفـه مـن بــود نـثـارم
چــون بــحــر اگــر تــرش کــنــم روپـرگـوهـر و در بــود کـنـارم
گـــر یـــار وصـــال مـــا نـــجـــویـــدبـا عـشـق وصـال یار غارم
خواری که به پیش خلق عار استآن عار شده ست افتخارم
بــاد مــنـطــق بــرون کــن از لــنــجکز بـاد نطـق در این غبـارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج