فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٥٥: گر ناز تو را به گفت نارم

گــر نـاز تــو را بــه گــفــت نـارممـــهــر تـــو درون ســـیــنــه دارمبـی مـهـر تـو گـر گـلـی بـبـویـمدر حــال بــسـوز هـمـچــو خــارممـانـنـده مـاه…

گــر نـاز تــو را بــه گــفــت نـارممـــهــر تـــو درون ســـیــنــه دارم
بـی مـهـر تـو گـر گـلـی بـبـویـمدر حــال بــسـوز هـمـچــو خــارم
مـانـنـده مـاهـی ار خــمـوشــمچـون موج و چـو بـحـر بـی قـرارم
ای بــر لـب مـن نـهـاده مـهـریمی کش تو به سوی خود مهارم
مقصود تو چیست من چه دانمدانـم کـه مـن انـدر ایـن قــطــارم
نشـخـوار غـمت زنم چـو اشـتـرچـون اشـتــر مـسـت کـف بــرآرم
هـر چــنـد نـهـان کـنـم نـگـویـمدر حــضــرت عــشــق آشــکــارم
مــانــنــده دانــه زیــر خـــاکـــممــــوقــــوف اشــــارت بــــهـــارم
تا بـی دم خود زنم دمی خوشتـا بـی سـر خـود سـری بــخـارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج