فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٥٥: از نان و آب نیست بقا و ثبات ما

از نـان و آب نـیـســت بــقـا و ثــبــات مـابـــاشــد ز درد و داغ مــحــبــت حــیــات مــایارب نصیب سـوخـتـه جـانان عشـق کنتــه جــرعـه ای کـه مـانـده …

از نـان و آب نـیـســت بــقـا و ثــبــات مـابـــاشــد ز درد و داغ مــحــبــت حــیــات مــا
یارب نصیب سـوخـتـه جـانان عشـق کنتــه جــرعـه ای کـه مـانـده ز آب حــیـات مـا
از سعی، راه عشق به پایان نمی رسددر تــرک کـوشـش اسـت طـریـق نـجـات مـا
در دل هـزار عـقـده ز افـلـاک داشــتــیـمحـل شـد بـه یک پـیالـه می مـشـکـلـات مـا
قـد راسـت تـا قـیام قـیامـت نـمـی کـنـدافــتـــاد هــر کــه از نــظـــر الــتـــفـــات مــا
افتـاده اسـت چـاشـنی عـشـق ما بـلنددر شــیـشــه ســپــهـر نـگـنـجــد نـبــات مـا
دیـدیـم تــا یـگــانـگــی ذات بــا صــفــاتشــد مـحــو در تــصــور ذاتــش صــفــات مـا
محـراب ماست روی بـه هر جـانب آوریمزان بی جهت، شده است یکی تا جهات ما
صائب سیاهکاری ما را حـسـاب نیسـتروی زمــیــن ســـیــاه شــد از ســـیئات مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج