فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٥٤: تا چهره آن یگانه دیدم

تـــا چــهــره آن یــگــانــه دیــدمدل در غــم بــی کــرانـه دیـدمگــفــتــی فــرداســت روز بــازاربـــازار تـــو را بـــهــانــه دیــدمدل را چـو انـا…

تـــا چــهــره آن یــگــانــه دیــدمدل در غــم بــی کــرانـه دیـدم
گــفــتــی فــرداســت روز بــازاربـــازار تـــو را بـــهــانــه دیــدم
دل را چـو انـار تـرش و شـیـریـنخـون بـسـتـه و دانه دانه دیدم
زهـر عـالـم هـمـه عـســل شـدتــا شـهـد تـو در مـیـانـه دیـدم
جـان را چـو وثـاق و جـای زنـبـوراز شـهد تـو خـانـه خـانـه دیدم
بــر آتــشـم و هـنـوز در عـشـقزان دوزخ یــک زبـــانـــه دیــدم
شطرنج که صد هزار خانه ستاز جــمـلـه آن دو خــانـه دیـدم
یـک خــانـه پــر از خــمــار دیـدمیـک خـانـه مـی مـغـانـه دیـدم
چـون عشق چـنین دو روی داردســرگـشـتــگـی زمـانـه دیـدم
وانگه زین سـر بـه سوی آن سردزدیــده ره و دهـــانـــه دیــدم
زان ره خــرد دقــیــقــه بــیــن راانــدیـشــه ابــلــهــانــه دیــدم
او بــر سـر گـنـج بــی نـشـانـیسرگشته که من نشانه دیدم
او زیـــر پــــر هـــمـــای دولــــتگـوید کـه بـه خـواب لـانه دیدم
جــانـی کــه ز غــم ز پــا درآمـددر عـــالـــم دل روانـــه دیـــدم
جـانـی کـه فـسـانـه دانـد این رااو را هـمـگـی فـســانـه دیـدم
نـالـنـده و بــی خــبــر ز نـالــشچون بـربـط و چون چغانه دیدم
بـس شانه مکن که طره عشقبــیـرون ز حــدود شـانـه دیـدم
صـد شـب بــر او تــرانـه گـویـیروزت گـــویــد تـــو را نـــدیــدم
هــــر درد کـــــه آن دوا نـــــداردســوی دل خــود دوانــه دیـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج