فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٥٣: کسی که می نهد از حد خود قدم بیرون

کـسـی کـه مـی نـهد از حـد خـود قـدم بـیرونکبـوتـری است که می آید از حـرم بـیروندلـیل راحـت مـلـک عـدم همین کـافـی اسـتکـه طـفـل گـریه کـنـان آید از عـ…

کـسـی کـه مـی نـهد از حـد خـود قـدم بـیرونکبـوتـری است که می آید از حـرم بـیرون
دلـیل راحـت مـلـک عـدم همین کـافـی اسـتکـه طـفـل گـریه کـنـان آید از عـدم بـیرون
هـمـیـشــه کـوی خــرابــات ازان بــود مـعـمـورکــه آیــد از دراو بــی دمــاغ کــم بــیـرون
سفر اگر چه دو گام است بی مشقت نیستکـه نـالـه در حــرکـت آیـد از قـلـم بــیـرون
ز مـــال طـــول امــل حـــرص را نــگـــردد کـــمز اژدهـا نـبــرد گـنـج پــیـچ و خـم بــیـرون
اثـــر گـــذار کـــه صـــد دور رفـــت و مــی آیــدهــنــوز از دهـن جــام، نــام جــم بــیـرون
سـخــن شـنـاس بــه حــرف آورد سـخــنـور رابـه پـای خـود گـهـر آید ز بـحـر کـم بـیرون
شـده اسـت دسـت کرم خـشک میوه داران رامگر که سـرو کند دسـتـی از کـرم بـیرون
ز مــاه داغ کـــلــف مــی بـــرد بـــه آســـانــیکسی که از کف ممسـک بـرد درم بـیرون
تـمام شب جـگر خویش می خورم چـون صبـحکـه بــی غـبــار بــرآرم ز دل دودم بــیـرون
ز آســمــان کــهـنـســال چــشــم جــود مــدارنمی دهد چو سبو کهنه گشت نم بیرون
خـــراب ســـاقـــی دریــا دلـــم کـــه مـــی آردبــه یـک پــیـالـه مـرا از هـزار غـم بــیـرون
ز حــلــقــه در جــنـت شــود گــزیـده چــو مـاردلی کـه آید ازان زلف خـم بـه خـم بـیرون
عجـب که خـاک شود دسـت مشـفقی صائبکـه آرد از دل احــبــاب خــار غــم بــیـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج