فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٥٣: پاک است همچو صبح به عالم حساب ما

چـون شعله سـر مکش ز دل سینه تـاب ماکـز سـوز عـشـق، اشـک ندارد کـبـاب مـااز آفــتــاب تــجــربــه گــشــتــیـم خــامــتــرنـارس بــرآمـد از ســفــر خــ…

چـون شعله سـر مکش ز دل سینه تـاب ماکـز سـوز عـشـق، اشـک ندارد کـبـاب مـا
از آفــتــاب تــجــربــه گــشــتــیـم خــامــتــرنـارس بــرآمـد از ســفــر خــم شــراب مـا
هیچ است هر چه هست به جز همت بلنداین مصـرع اسـت از دو جـهان انتـخـاب ما
ایــن راه دور زود بـــه انــجـــام مــی رســـدکـوتــاهـیـی اگـر نـکــنـد پــیـچ و تــاب مـا
مـنزل بـلـند و همـت شـبـگـیر کـوتـه اسـتفرصت سبک عنان و گران است خواب ما
هـیچـیم اگـر چـه صـائب و از هیچ کـمـتـریمدام فـــریــب خـــلــق نــدارد ســـراب مــا
پـاک است همچو صبـح بـه عالم حساب مادر خــون شــبــنـمــی نــرود آفــتــاب مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج