فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٥٢: من دوش به تازه عهد کردم

من دوش بـه تازه عهد کردمسوگند به جان تو بخوردمکـز روی تـو چـشـم بـرندارمگـر تـیغ زنـی ز تـو نـگـردمدرمان ز کـسـی دگر نجـویمزیرا ز فـراق تـوسـت دردمدر …

من دوش بـه تازه عهد کردمسوگند به جان تو بخوردم
کـز روی تـو چـشـم بـرندارمگـر تـیغ زنـی ز تـو نـگـردم
درمان ز کـسـی دگر نجـویمزیرا ز فـراق تـوسـت دردم
در آتــشــم ار فــروبــری تــوگــر آه بـــرآورم نــه مــردم
برخاستم از رهت چو گردیبــر خـاک ره تــو بــازگـردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج