فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٥٢: شد بی صفا ز خاک سیه کاسه آب ما

شد بـی صفا ز خـاک سـیه کاسـه آب ماآخــر بــه رنـگ ظـرف بــرآمـد شــراب مـااز اشک تـلخ ما کف خـاکی نگشت سبـزنگـرفـت دسـت هیچ سـبـویی شـراب مامـا بـا خـ…

شد بـی صفا ز خـاک سـیه کاسـه آب ماآخــر بــه رنـگ ظـرف بــرآمـد شــراب مـا
از اشک تـلخ ما کف خـاکی نگشت سبـزنگـرفـت دسـت هیچ سـبـویی شـراب ما
مـا بـا خـیـال روی تـو در خـواب رفـتـه ایمیوسـف نقاب بـسـتـه درآید بـه خـواب ما
در قــلــزمـی کــه مــوج بــود تــیـغ آبــداراز سرگذشت خویش چه گوید حباب ما؟
تـا چـنـد زیر خـرقـه قـدح را نـهـان کـنـیم؟در پــشــت کـوه چــنـد بــود آفـتــاب مـا؟
مـا را اگـر چــه دسـت تــصـرف نـداده انـدگـیـراتــر از کـمـنـد بــود پــیـچ و تــاب مـا
ما گل بـه جای صید بـه فتراک بـسته ایمبـلبـل نفـس گـسـسـتـه رود در رکـاب ما
جــز خــط یــار بــر قــلــم مــا نــمــی رودداروی بـیهـشـی اسـت غـبـار کـتـاب مـا
زنـهـار خــنـده بــر دل مـجــروح مـا مـکـنخـونـابـه مـی کـنـد نـمـکـت را کـبـاب مـا
در کام شعله، دم به شمار اوفتاده استپــر مـی زنـد هـنـوز ز خـامـی کـبــاب مـا
ای شـور حـشـر، از جـگـر ما بـدار دسـتخـونـابـه مـی کـنـد نـمـکـت را کـبـاب مـا
ای خم ز پـرده پـوشی ما در گذر که تـاکزنــجـــیــر پـــاره کـــرد ز زور شـــراب مــا
صائب اگر چه بـال و پر ما شکسته استسـیمـرغ را بـه چـشـم نـیـارد عـقـاب مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج