فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٥٢: رحیم شد دل دشمن ز ناتوانی من

رحـیم شـد دل دشـمـن ز ناتـوانی مـنحصار آهن من گشت شیشه جانی منز خـار سبـز بـه رهرو نمی رسد آسیبز کـامـرانی خـصـم اسـت کـامـرانی مـننـیـارمـیـد چـو مـو…

رحـیم شـد دل دشـمـن ز ناتـوانی مـنحصار آهن من گشت شیشه جانی من
ز خـار سبـز بـه رهرو نمی رسد آسیبز کـامـرانی خـصـم اسـت کـامـرانی مـن
نـیـارمـیـد چـو مـوج سـراب نـیم نـفـسدرین قلمرو وحـشـت سـبـک عـنانی من
بـه هیچ تـشـنه جـگر روی تـلخ ننمودمهمـیشـه بـود سـبـیل آب زنـدگـانی مـن
بـه حـسـن عـاقـبـت خـود امـیدها دارمکه صرف پـیر مغان گشـت نوجـوانی من
کـه را فـتـاد بـه رویم نظـر ز سـنگدلان؟که خـونچـکان نشد از چـهره خـزانی من
رسـیـد بــر لـب بــام زوال خــورشـیـدمنکرده راسـت نفس صبـح شـادمانی من
مرا شکایتـی از آستین فشانان نیستچو شمع سوخت مرا آتـشین زبـانی من
مـنـم چـو شـبـنم گـل آبـروی گـلـزارشنمی شـود نکـند حـسـن دیده بـانی من
مخور چو غنچه مرا بر دل ای چمن پیراکه رنگ گل پـرد از بـال و پـر فشانی من
دل شـکفـتـه نماند درین جـهان صـائباگــر ز پــرده بــرآیـد غــم نــهــانــی مــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج