فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٥١: چون پای خم به دست فتادت کمر گشا

چـون پـای خـم بـه دسـت فـتـادت کـمر گـشـاچون گرم شد سرت ز می ناب، سر گشااز هـر کــه دل گــشــوده نـگــردد کــنـاره گــیـرچـون غنچـه در بـه روی نسیم سح…

چـون پـای خـم بـه دسـت فـتـادت کـمر گـشـاچون گرم شد سرت ز می ناب، سر گشا
از هـر کــه دل گــشــوده نـگــردد کــنـاره گــیـرچـون غنچـه در بـه روی نسیم سحر گشا
از مــردمــان ســرد نـفــس تــیـره مـی شــویآیـیـنـه پــیـش مـردم صـاحـب نـظـر گـشـا
قــانـع بــه رنـگ و بــوی گـل بــی وفــا مـشــوبــر روی آفـتـاب چـو شـبــنـم نـظـر گـشـا
از ســر هـوای پــوچ بــرون چــون حــبــاب کـنچــون مـوج در مـیـانـه دریـا کــمـر گــشــا
زان پــیـشــتــر کـه بــر دل مـردم گـران شــویاسـتـادگـی مکـن، پـر و بـال سـفـر گـشـا
چون موج، پشت دست به کف زن درین محیطآغـوش چـون صـدف بـه هوای گـهر گـشـا
زخــم گـشــاده رو بــه بــغـل تــیـغ را کـشــیـدآغوش رغبـتـی تـو هم ای بـی جـگر گشا
تــا بــر تــو خــوشــگـوار شـود بــســتــن نـظـریک ره نظر بـه عالم پـر شـور و شـر گشـا
بـاطـل مکـن بـه سـیر و تـمـاشـا نگـاه خـویشزنـهـار صـائب از ســر عـبــرت نـظـر گـشـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج