فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٧٥٠: یا رب توبه چرا شکستم

یـا رب تـوبــه چـرا شـکـسـتــموز لقمه دهان چـرا نبـستـمگـر وسـوسـه کـرد گـرد پـیچـمدر پـیچش او چـرا نشستـمآخــر دیـدم بــه عـقـل مـوضــعصـد بـار و هـز…

یـا رب تـوبــه چـرا شـکـسـتــموز لقمه دهان چـرا نبـستـم
گـر وسـوسـه کـرد گـرد پـیچـمدر پـیچش او چـرا نشستـم
آخــر دیـدم بــه عـقـل مـوضــعصـد بـار و هـزار بـار رسـتـم
از بـــنــدگــی خـــدا مــلــولــمزیرا که بـه جان گلوپـرستـم
خـود مـن جـعـل الـمـهوم همـااز لفظ رسول خوانده استم
چون بر دل من نشسته دودیچون زود چو گرد بـرنجستم
این ها کـه نبـشـتـم از ندامـتآن وقت نبـشته بـود دستم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج