فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٥٠: بشنو ز من ترانه غیرت فزای را

بـــشــنــو ز مــن تــرانــه غــیــرت فــزای راگـر مـردی ای سـپـنـد، نگـه دار جـای را!سـخـتـی پـذیـر بــاش گـر اهـل سـعـادتـیکـز اسـتـخـوان گـزیـر نـب…

بـــشــنــو ز مــن تــرانــه غــیــرت فــزای راگـر مـردی ای سـپـنـد، نگـه دار جـای را!
سـخـتـی پـذیـر بــاش گـر اهـل سـعـادتـیکـز اسـتـخـوان گـزیـر نـبـاشـد هـمـای را
هر چند سر به دامن محمل گذاشته استدل مـی تــپــد هـمـان ز جـدایـی درای را
چـنـد ای سـیه درون خـود آرا دریـن بـسـاطپـنهان کنی بـه بـال و پـر خویش پـای را؟
روشـن ضـمـیـر بـاش کـه ایـن بـال آتـشـینبـر چـرخ بـرد شبـنم بـی دست و پـای را
جــمـعــی کــه از مـلــایـمــت آزار دیـده انـدبــر بــرگ گـل شــمـرده گــذارنـد پــای را
بـدطـینـتـان بـرای شـکـم خـون هم خـورنـدسگ دشمن است بر سر روزی گدای را
صـائب بــه غـور نـالـه عـشــاق مـی رســددر راه فکر هر که فـشـرده اسـت پـای را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج