فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤: آه که بار دگر آتش در من فتاد

آه کـــه بـــار دگـــر آتـــش در مــن فـــتـــادویـن دل دیـوانــه بــاز روی بــه صــحــرا نــهــادآه کــه دریـای عــشــق بــار دگــر مــوج زدوز دل مـن…

آه کـــه بـــار دگـــر آتـــش در مــن فـــتـــادویـن دل دیـوانــه بــاز روی بــه صــحــرا نــهــاد
آه کــه دریـای عــشــق بــار دگــر مــوج زدوز دل مـن هر طـرف چـشـمه خـون بـرگـشـاد
آه کـه جـسـت آتـشـی خـانه دل درگـرفـتدود گــرفــت آســمـان آتــش مـن یـافــت بــاد
آتـش دل سـهل نیسـت هیچ ملامت مکـنیـــــا رب فـــــریــــاد رس ز آتـــــش دل داد داد
لشـکر اندیشـه ها می رسـد از بـیشه هاسـوی دلم طـلب طـلب وز غم من شـاد شـاد
ای دل روشـن ضـمـیر بـر همـه دل ها امیرصـبــر گـزیـدی و یـافـت جـان تـو جـمـلـه مـراد
چـشم همه خـشـک و تـر مانده در همدگرچشم تو سوی خداست چشم همه بر تو باد
دست تـو دست خدا چشم تـو مست خدابــر هـمــه پــایـنـده بــاد ســایـه رب الــعــبــاد
ناله خلق از شماست آن شما از کجاستاین همه از عشق زاد عشق عجـب از چه زاد
شـمس حـق دین تـویی مالک ملک وجـودای کـه نـدیـده چـو تــو عـشـق دگـر کـیـقـبــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج