فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٤٩: ز جوش نشأه به تنگ آمده است شیشه من

ز جوش نشأه به تنگ آمده است شیشه منز زور بـاده بـه سـنگ آمده اسـت شیشـه منازان خــورنـد بــه تــلــخــی شــراب نـاب مــراکه بی تلاش بـه چنگ آمده است شی…

ز جوش نشأه به تنگ آمده است شیشه منز زور بـاده بـه سـنگ آمده اسـت شیشـه من
ازان خــورنـد بــه تــلــخــی شــراب نـاب مــراکه بی تلاش بـه چنگ آمده است شیشه من
شکسته دل من از شکستـگی است درستبـه دلـنوازی سـنگ آمـده اسـت شـیشـه مـن
صــفــای ســیـنـه مـرا در حــرم کـنـد قـنـدیـلچه شد برون ز فرنگ آمده است شیشه من؟
ز عجـز من رگش انگشـت زینهار شـده اسـتاگر بـه سنگ بـه جنگ آمده است شیشه من
کـجـاسـت مـایه درسـتـی مرا بـه سـنگ زند؟کـز آب تـلخ بـه تـنگ آمده اسـت شـیشـه من
ز تــنـدی نـفـسـی دلـشـکـسـتـه مـی گـردمبـرون اگر چـه ز سنگ آمده اسـت شیشه من
ز کــارخـــانــه ابـــداع چـــون فـــلــک صـــائبتـهـی ز بـاده رنـگ آمـده اسـت شـیـشـه مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج